mpk2

   

banner facebook-330x106

   

logo fullsize

   

День охорони праці в Україні  

1pracia

   

baner chesna pl

   

Корисні посилання  

Офіційне інтернет-представництво Президента України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Міністерство юстиції України
od just
   

На сайті один гість та відсутні користувачі

   

Архів новин і хроніки  

   

Особливості правового регулювання авторського права в Україні

Деталі

avtorske pravoЩо є об'єктами авторського права? Які строки дії авторського права? Що таке співавторство? Які майнові та немайнові права має автор?

На ці та інші питання відповідають фахівці Чорноморського бюро правової допомоги.

Згідно статті 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:

 • літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового,  технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
 • виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 • комп'ютерні програми;
 • бази даних;
 • музичні твори з текстом і без тексту;
 • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
 • аудіовізуальні твори;
 • твори образотворчого мистецтва;
 • твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
 • фотографічні твори, у тому числі твори,  виконані способами, подібними до фотографії;
 • твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;
 • ілюстрації, карти,  плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії,  техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 • сценічні обробки творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
 • похідні твори;
 • збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних,  інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням  змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
 • тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;
 • інші твори.

Суб'єктами авторського права є автори вищезгаданих творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.

Важливе значення в сфері авторського права грає презумпція авторства, згідно якої, за відсутності доказів іншого, автором твору вважається особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору. Це положення застосовується також у разі опублікування твору під псевдонімом, який ідентифікує автора.

Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права.

Цей знак складається з таких елементів:

 • латинська буква "c", обведена колом;
 • ім'я особи, яка має авторське право;
 • рік першої публікації твору. 

Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і кожному примірнику твору.

Цікавим фактом є і те, що, якщо твір опубліковано анонімно чи під псевдонімом (за винятком випадку, коли псевдонім однозначно ідентифікує автора), видавець твору (його ім'я чи назва мають бути зазначені на творі) вважається представником автора і має право захищати права останнього. Це положення діє до тих пір, поки автор твору не розкриє своє ім'я і не заявить про своє авторство.

Суб'єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.

Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, здійснюється Міністерством економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1756 від 27.12.2001 р. За підготовку Мінекономрозвитку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, сплачуються збори, розміри яких визначені Постановою.

Про реєстрацію авторського права на твір Мінекономрозвитку видається свідоцтво. За видачу свідоцтва сплачується державне мито, кошти від сплати якого перераховуються до Державного бюджету України. Розмір і порядок сплати державного мита за видачу свідоцтва визначаються законодавством.

Особа, яка володіє матеріальним об'єктом, в якому втілено (виражено) твір, не може перешкоджати особі, яка має авторське право, у його реєстрації.

Співавторство

Співавторами є особи, спільною творчою працею яких створено твір. Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить всім співавторам незалежно від того, чи утворює такий твір одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення. Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними.

Право опублікування та іншого використання твору в цілому належить всім співавторам. Якщо твір, створений у співавторстві, складається з частин, кожна з яких має самостійне  значення, то  кожен із співавторів має право використовувати створену ним частину твору на власний розсуд, якщо інше не передбачено угодою між співавторами. Винагорода за використання твору належить співавторам у рівних частках, якщо в угоді між ними не передбачається інше.

Що стосується строку дії авторського права, то авторське право діє протягом усього життя автору і 70 років після його смерті, крім випадків, передбачених статтею 28 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Для творів, оприлюднених анонімно або під псевдонімом, строк дії авторського права закінчується через 70 років після того, як твір було оприлюднено. Якщо взятий автором псевдонім не викликає сумніву щодо особи автора або якщо авторство твору, оприлюдненого анонімно або під псевдонімом, розкривається не пізніше ніж через 70 років після оприлюднення твору, застосовується строк, передбачений частиною 2 статті 28 вищевказаного Закону.

Авторське право на твори, створені у співавторстві, діє протягом життя співавторів і 70 років після смерті останнього співавтора. У разі, коли весь твір публікується (оприлюднюється) не водночас, а послідовно у часі томами, частинами, випусками, серіями тощо, строк дії авторського права визначається окремо для кожної опублікованої (оприлюдненої) частини твору.

Авторське право на твори посмертно реабілітованих авторів діє протягом 70 років після їх реабілітації.

Авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора,  діє протягом 70 років від дати його правомірного опублікування.

Звертаємо увагу, що перераховані вище строки починаються від дня смерті автора чи з дня настання вищеперелічених подій, але рахуються з 1 січня року, наступного за роком смерті чи роком, в якому відбулася зазначена подія.

Будь-яка особа, яка після закінчення строку охорони авторського права по відношенню до неоприлюдненого твору вперше його оприлюднює, користується захистом, що є рівноцінним захисту майнових прав автора.

Строк охорони цих прав становить 25 років від часу, коли твір був вперше оприлюднений.

Майнові та немайнові права автора

Охороняються безстроково особисті немайнові права автора, до яких відносяться:

 • вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;
 • забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;
 • вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
 • вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора. Варто зазначити, що перераховані вище особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.

До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать: а) виключне право на використання твору; б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями статті 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права», після чого ця особа стає суб'єктом авторського права.

Звертаємо увагу на те, що майнові права авторів та інших осіб, які мають виключне авторське право, переходять у спадщину. А ось особисті немайнові права автора у спадок не переходять. Спадкоємці мають право захищати авторство на твір і протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якого іншого посягання на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора.

На завершення додамо, що закінчення строку дії авторського права на твори означає їх перехід у суспільне надбання.

Твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно, без виплати авторської винагороди, використовуватися будь-якою особою, за умови дотримання особистих немайнових прав автора, передбачених статтею 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Однак, Кабінетом Міністрів України можуть встановлюватися спеціальні відрахування до фондів творчих спілок України за використання на території України творів, які стали суспільним надбанням.

За правовими консультаціями та роз'ясненнями можна звертатися до Чорноморського бюро правової допомоги: м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 3, прим. № 305, кім. № 105, тел. (04868) 52 026.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.

   
   

satrimala policiya

   

BVPD Map-Banner

   

Digest banner

   
koord c
   

baner w

   

ATO

   
   
   
   
   
   
   
   

Адвокатам  

 


 

"Калькулятор" для розрахунку оплати послуг адвокатів


Для розрахунку розміру винагороди за надання БВПД у разі подання адвокатом акта надання БВПД з відповідними додатками починаючи з 5 липня 2018 року

 

Для розрахунку розміру винагороди за надання БВПД якщо відповідна стадія провадження чи процесу або остання дія адвоката в межах виконання доручення центру завершилася починаючи з 1 січня 2018 року

 

Для розрахунку розміру винагороди за надання БВПД якщо відповідна стадія провадження чи процесу або остання дія адвоката в межах виконання доручення центру завершилася до 1 січня 2018 рокуАкт надання БВПД з відповідними додатками, затверджених наказом Мін’юсту від 16 жовтня 2014 року № 1702/5 «Про затвердження форми акта надання безоплатної вторинної правової допомоги та додатків до нього» (у редакції наказу Мін’юсту від 23 липня 2018 року № 2424/5)»

 

Акт для казначейства

 

Договір по кримінальній справі


Положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів

 


Пам'ятка адвоката, який надає безоплатну правову допомогу затриманим особам

Пам'ятка адвоката (алгоритм)
   
© 2014 Одеський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | [email protected] legalaid.gov.ua